شرکت نفت میعاد کاسپین

و،قیر 15*90،قیر صادرات،قیر کارتن.،قیر بشکه،قیر مخلوط،قیر شل،قیر بشکه پاسارگاد،قیر بشکه جی،قیر سفت،قیر جامد،ایزوگام،ایزوگام دلیجان،ایزوگام استاندارد