شرکت نفت میعاد کاسپین

قیر صادرات،قیر بشکه،قیر مخلوط،قیر بشکه پاسارگاد،قیر بشکه جی،قیر جامد