شرکت نفت میعاد کاسپین

قیر حلب،قیر مخلوط،قیر شل،قیر مصالح،قیر ساختمانی