شرکت نفت میعاد کاسپین

قیر،قیر مخلوط،قیر شرکتی،قیر ساختمانی