شرکت نفت میعاد کاسپین

 

قیر بشکه 210 کیلویی 85.100 پاکستانی

شرکت نفت میعاد کاسپین

قیر بشکه 210 کیلویی 85.100 پاکستانی

قیر بشکه 210 کیلویی 85.100 پاکستانی

قیر بشکه 210 کیلویی 85.100 پاکستانی

قیر بشکه 210 کیلویی 85.100 پاکستانی محصول شرکت

نفت میعاد کاسپین و نفت پاسارگاد تهران و نفت جی اصفهان