قیر 80.100شکه 210 کیلویی یا پاکستانی

bitumen-85.100-210kg

نظر خودتان را ارسال کنید