قیر 85.100 بشکه 190کیلیویی

barrel-bitumen-80.100-85.100-new-

نظر خودتان را ارسال کنید