قیر حلب -60.70یا (شل)ّ

قیر-حلب-60.70یا-شل-15-کیلویی

قیر-حلب-60.70یا-شلّ-15-کیلویی

نظر خودتان را ارسال کنید