شرکت نفت میعاد کاسپین

هیدرو کربن و حلال

white -spirit

وایت اسپریت -حلال -هیدرو کربن -نفتا –