قیمت دلار بر ایزوگام چه تاثیری گذاشته

تکبام تهران

چرا دلار بر روی ایزوگام و صنعت عایق تاثیر دارد

نظر خودتان را ارسال کنید