شرکت نفت میعاد کاسپین


شرکت نفت میعاد کاسپین

تولید  کننده انواع قیر

تولید کننده انواع ایزوگام

شرکت نفت میعاد کاسپین

شرکت نفت میعاد کاسپین تولید قیر و ایزوگام