شرکت نفت میعاد کاسپین

تفاوت ایزوگام 4 میل با 3 میل

تفاوت ایزوگام 4 میل با 3 میل در مقدار ضخامت ورقهای قیری سطوح میباشد

معمولا در ایزوگام 4 میل استاندارد موارد زیر مشهود میباشد

 • 4 میل استاندارد بین 40 تا 42 کیلو وزن دارد

 • ضخامت ایزوگام 4 میل باید 3/8 تا 4/2 میل میباشد

 • 4 میل با وزن مورد 1 دارای شیره مناسب  از سیالات قیری مباشد

 • دارای مقدار مناسبی مواد پلاستیکی گه انعطاف مورد نظر سازمان استاندارد ملی را تامین کند

 • اگر دو لایه باشد دارای تیشو 65 نخ و پلی استر 110 گرمی میباشد

 • تک لایه باشد فقط دارای یک لا پلی استر دوخته 140 گرمی میباشد

 • به ازای هر متر مربع دارای 2/7 کیلو قیر 60/70 برای ایزوگام پلیمری میباشد

 • به ازای هر متر مربع دارای 2/7 کیلو قیر اکسید برای ایزوگام گرمسیری میباشد

 • ایزوگام فویلدار دارای یک رو المینیوم و یک رو فیلم پلی اتلن 80 تا 100 گرمی برای 10 متر میباشد

 • ایزوگام بدون فویل دارای 2 رو فیلم پلی اتلن 80 تا 100 گرمی میباشد

 • ایزوگام بعد از تولید رول شده و به طول 10 متر وعرض 1 متر میباشد

 • برای تشخیص ایزوگام و نوع برند ان بر روی فیلم پلی اتلن مشخصات ان چاپ میگردد و یک لیبل با مشخصات کامل نیز به ان الصاق میگردد

 • روی لیبل تمام مشخصات کارخانه تولیدی به همراه ادرس ونوع بستر و لایه وهمچنیین کد

 • استاندارد و با رکد ان ثیبت میگردد تا مشتری بتواند هنگام ایراد در محصول به راحتی با تولید کننده تماس بگیرد

 • مشخصات ایزوگام 3 میل

 • 3 میل استاندارد بین35تا 37 کیلو وزن دارد

 • ضخامت ایزوگام 3میل باید 3 تا 3/2 میل باشد

 • 3 میل با وزن مورد 1 دارای شیره مناسب  از سیالات قیری مباشد

 • دارای مقدار مناسبی مواد پلاستیکی گه انعطاف مورد نظر سازمان استاندارد ملی را تامین کند

  • اگر دو لایه باشد دارای تیشو 65 نخ و پلی استر 100 گرمی میباشد

  • تک لایه باشد فقط دارای یک لا پلی استر دوخته 130 گرمی میباشد

  • به ازای هر متر مربع دارای 2 کیلو قیر 60/70 برای ایزوگام پلیمری میباشد

  • به ازای هر متر مربع دارای 2 کیلو قیر اکسید برای ایزوگام گرمسیری میباشد

  • ایزوگام فویلدار دارای یک رو المینیوم و یک رو فیلم پلی اتلن 80 تا 100 گرمی برای 10 متر میباشد

  • ایزوگام بدون فویل دارای 2 رو فیلم پلی اتلن 80 تا 100 گرمی میباشد

  • ایزوگام بعد از تولید رول شده و به طول 10 متر وعرض 1 متر میباشد

  • برای تشخیص ایزوگام و نوع برند ان بر روی فیلم پلی اتلن مشخصات ان چاپ میگردد و یک لیبل با مشخصات کامل نیز به ان الصاق میگردد

  • روی لیبل تمام مشخصات کارخانه تولیدی به همراه ادرس ونوع بستر و لایه وهمچنیین کد

  • استاندارد و با رکد ان ثیبت میگردد تا مشتری بتواند هنگام ایراد در محصول به راحتی با تولید کننده تماس بگیرد

  • تفاوت ایزوگام 4 میل با 3 میل

نظر خودتان را ارسال کنید